Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Dom smútku Trebišov - poslanecký prieskum TREBIŠOV NAHLAS - 18. mája 2016

Dom smútku v Trebišove bol v pondelok 9. mája 2016 po rozsiahlej rekonštrukcii a vysvätení priestorov opätovne uvedený do prevádzky.

Táto významná rekonštrukcia bola pripravovaná od roku 2013, kedy vtedajšie vedenie mesta v spolupráci s poslancami rozhodlo, že schátranú budovu Domu smútku obnoví a zo zúboženej budovy poslednej rozlúčky urobí opäť miesto, kde sa občania nášho mesta budú môcť dôstojne rozlúčiť so svojimi najbližšími.

Konečne sa skončili časy, keď pozostalí počas rozlúčky so svojimi blízkymi odpadávali od dusna a horúčavy, či v zime naopak mrzli v podchladených priestoroch. Odteraz už aj v Trebišove bude pietny akt nielen dojímavý a bolestivý, ale súčasne aj kultúrny a v príjemnom prostredí.

Dnešné vedenie mesta odovzdalo Dom smútku do užívania doslova v pietnej tichosti a v najužšom kruhu duchovných, bez pozvania aspoň zopár tých, ktorí majú na tejto krásnej stavbe najväčšiu zásluhu.

Preto sa viacerí poslanci za Trebišov Nahlas boli 18. mája 2016 pozrieť na výsledok práce desiatok ľudí, ktorí svojim umom a úsilím prispeli k tomu, že Trebišov má opäť jednu nadčasovú, krásnu a kvalitnú budovu, ktorá bude našim ľuďom slúžiť niekoľko ďalších desiatok rokov.

Napriek tomu, že dnešné vedenie mesta to nepovažuje za potrebné, my sa chceme aspoň týmto krátkym videom poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o to, že sa táto neľahká rekonštrukcia úspešne dokončila a mesto Trebišov má opäť modernú architektonickú dominantu, na ktorú môže byť každý Trebišovčan hrdý.

VIDEO

FOTOGALÉRIA

Videozáznamy zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 18.4.2016

Najzaujímavejšie časti zasadnutia:

MsZ v TV 2016-04 – 18.4.2016 – Otvorenie a schválenie programu

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016  - Interpelácie a podnety poslancov

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2015

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2015

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Dotácie na športové aktivity na rok 2016

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Trebišov

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Zámena pozemkov a stavieb medzi Mestom Trebišov a Košickým samosprávnym krajom

MsZ v TV 2016-04 – 18.4.2016 - Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trebišov

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Zmena financovania schváleného projektu Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Komenského 2 v Trebišove

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Rekonštrukcia mestských komunikácií

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Nákup rolby

MsZ v TV 2016-04 - 18.4.2016 - Zámer na obstaranie projektovej dokumentácie potrebnej k pripojeniu lokality Nový Majer do distribučnej sústavy obchodnej spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice

Skaza po výrube stromov v lokalite Trebišov - Kopaný jarok

FOTOGALÉRIA

V mesiacoch február - marec 2016 bol vykonaný výrub stromov v lokalite Kopaný jarok východne od Paričova. To čo zostalo po ťažbe a preprave stromov sa nedá nazvať inak ako SKAZA! Polámané sú stromy v blízkosti ťažby, na viacerých miestach sú ponechané kopy haluzí a hlbokými koľajami sú zničené poľné cesty a úvrate poľnohospodárskych parciel. Cesta, ktorú ľudia využívali na cyklistické výjazdy smerom od Paričova k Ondave sa dnes nedá prejsť už ani pešo, nakoľko koľaje sú na niektorých miestach hlboké až 80 cm. S výrubom je spájaný pán Puci – drevorubačská elita známa svojim obchodovaním s drevom v širokom okolí. Ten asi APRÍL – MESIAC LESOV neoslavuje.

Primátor stopol umelú trávu alebo Futbalové Kocúrkovo v Trebišove

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 2.3.2016 bolo schválené uznesenie č. 22/2016, ktorým poslanci schválili zámer výstavby futbalového ihriska s umelým povrchom na Slavoji. Napriek tomu, že prítomných bolo 20 poslancov, za projekt hlasovalo len 11 z nich. Všetko to boli naši poslanci z hnutia TREBIŠOV NAHLAS. Ostatní poslanci boli proti, alebo sa zdržali, alebo jednoducho vôbec nehlasovali.

2 % z dane pre občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS

Priatelia,

aj keď v auguste 2014 vzniklo politické hnutie TREBIŠOV NAHLAS, pôvodné občianske združenie (založené ešte v roku 2007 pre boj proti uhoľnej elektrárni) nezaniklo a naďalej pôsobí s rovnakým názvom. Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane za rok 2015, preto Vás tak ako každoročne prosíme o podporu. V prílohe Vám zasielame tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa.

Ak ste zamestnanec, po vykonaní ročného zúčtovania dane si vyžiadajte od svojej mzdárky potvrdenie pre účely 2%, vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení a oba dokumenty nám odovzdajte na najbližšom stretnutí; zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad do 30.4.2016. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na daňový úrad sami, urobte tak prosím do 30.4.2016.

Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad do 31.3.2016.

Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou.

Ďakujeme Vám.

Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS

Projekt umelej trávy na Slavoji je schválený

Výstavba nového umelého trávnika na Slavoji nie je novou témou. Ponuka na výstavbu umelého trávnika s prispením Slovenského futbalového zväzu (SFZ) bola na stole aj v rokoch 2011-2014. Najmä prvé dva roky boli pre mesto veľmi ťažké. Keď sme sa z najhoršieho konečne dostali a na účte mesta zostali voľné peniaze, po vyjadrení každého jedného z 25 poslancov sa vybralo veľa iných problémov, ktoré bolo treba akútne riešiť. Nový umelý trávnik bol vtedy vyhodnotený ako investícia, bez ktorej mesto bude schopné ešte istý čas prežiť. Po nástupe nového vedenia Slavoja koncom roku 2015 napriek mnohým výzvam nikto nebol ochotný predložiť poslancom (nielen našim) ani žiadne návrhy, ani žiadne čísla ešte pred schválením rozpočtu mesta na rok 2016. Vedenie mesta navrhovalo vynaložiť v tomto roku 100 tis. € z mesta a 100 tis. € zo Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Vedeli sme, že za také peniaze sa dá postaviť najviac ak podložie, ktoré tvorí asi polovicu celkových nákladov. O tej druhej polovici, ktorá by čakala na peniaze v roku 2017, nikto nič ani netušil. Žiadny trebišovský Maradona nenabral odvahu priznať, že umelý trávnik má stáť 400 tis. €.

Kontaminovaný odpad z cigánskej osady premiestnili  na ulicu Kpt. Nálepku!

Keď nás občania zo severnej časti mesta upozorňovali, že odpad z cigánskej osady je uložený v areáli skladov na ulici Kpt. Nálepku, vedľa vojenských kasárni, tak sme tomu neverili. Išli sme sa na vlastné oči presvedčiť, či je to pravda a s hrôzou sme zistili, že to nie sú plané reči, ale šokujúca realita!

FOTOALBUM

Koniec provizória, Trebišov má schválený rozpočet na rok 2016

Po dvojnásobnom prerušení mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva bol 22.2.2016 na tretí pokus schválený rozpočet mesta na rok 2016.  Prečo boli prvé dva pokusy neúspešné a prečo bol úspešný až ten tretí? Celý príbeh sa začal ešte v novembri 2015, keď členovia finančnej komisie z TREBIŠOV NAHLAS ponúkli primátorovi spoluprácu pri príprave rozpočtu na nasledujúci rok. Ponuka nebola prijatá, vedenie mesta spoluprácu nepotrebovalo a poslanci boli vyprevadení nezabudnuteľnou vetou „rozpočet dostanete vtedy, keď ho máte dostať“. To vôbec nebol šťastný začiatok.

Je mesto Trebišov zaregistrované v Elektronickom Kontraktačnom Systéme (EKS)? Vedenie mesta to nevie!

Čo je to EKS

EKS je nový nástroj na šetrenie finančných prostriedkov daňových poplatníkov a na boj proti korupcii, ktorý je vysoko transparentný. Je to inovatívny spôsob verejného obstarávania, v ostrej prevádzke je od 1.2.2015. EKS za obdobie svojho fungovania priniesol a má prinášať významnú úsporu finančných prostriedkov nielen pre štát, obce a mestá, ale aj pre akéhokoľvek iného objednávateľa, ktorý sa na EKS zaregistruje.

Vedenie mesta uprednostňuje kontajneristov a teliškárov

foto01Vedenie mesta Trebišov aj po roku svojej pôsobnosti uprednostňuje neprispôsobivé skupiny z osady na úkor poriadnych občanov mesta.

Vedenie mesta už pre osadu

  • za 50.000 € vypratalo skládku odpadu spod okien bytoviek v osade,
  • použilo úplne novú hasičskú techniku na odčerpávanie vody po upchatí kanalizácie v osade,
  • za 300.000 € rozširuje Základnú školu na ulici Ivana Krasku o 12 tried.

Vedenie mesta chráni neprispôsobivých osadníkov, pretože

  • toleruje telišky a prevážanie odpadu po meste,
  • nepodporuje výstavbu podzemných odpadových kontajnerov.

Vedenie mesta pripravuje:

  • výstavbu  nových sociálnych bytov v osade.

Za štátne peniaze mali byť vypratané iné skládky odpadov, nie pod oknami cigánskych bytoviek

Koncom minulého roka urobil pán PhDr. Marek Čižmár primátor mesta Trebišov v cigánskej osade veľké upratovanie za desiatky tisíc €. Osadníkom na Záhradnej ulici vypratal obrovské haldy odpadov, ktoré si sami vyhádzali z okien mestských bytov. Poslanci za TREBIŠOV NAHLAS navrhovali, aby za štátne peniaze boli zlikvidované nelegálne skládky, ktorých pôvodcom je mesto, neznáme firmy, či jedinci. V prvom rade mali byť vypratané skládky stavebného odpadu v meste, nebezpečného odpadu v blízkom okolí mesta a skládky ohrozujúce protipovodňové opatrenia. V osade sú pôvodcovia odpadu známi; sú to nájomcovia bytov a tak mali priložiť ruky k dielu a bordel si za sebou upratať.

Ako vyzerá cigánska osada po vyprataní odpadu za 50.000 €?

Pozrite si fotoalbum a budete sa čudovať!

Koncom novembra dalo vedenie Mesta Trebišov vypratať odpad okolo bytoviek v cigánskej osade. Trebišov dostal z envirofondu 60.000 € na likvidáciu nelegálnych skládok v meste; na skládky v osade sa použilo až 80% z celkovej sumy. Osadníci sa na vypratávaní nezúčastnili. Trebišovčanom, ktorí si za vývoz odpadu poctivo platia, sa to nepáči a pohoršujú sa nad týmto krokom primátora&spol. Tvrdia, že je to odmena za vyše 700 hlasov z osady pre primátora v komunálnych voľbách a odporúčajú osadníkom, aby dbali aj na poriadok v okolí svojich obydlí, ktoré dostali od mesta pred rokmi zadarmo, a nevenovali sa len svojim obľúbeným činnostiam – zvláčaniu odpadov z celého mesta a rozmnožovaniu.

Pokojné a radostné Vianoce a šťastný rok 2016

Videozáznamy z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 14.12.2015

Ako sa dá zahodiť 600 tisíc Eur

... alebo, ako nášmu mestu spadla z neba kopa peňazí, no nemal ju kto zdvihnúť zo zeme ...

Dňa 8.12.2015 sa v úplnej tichosti a najvyššej diskrétnosti mihla na webovej stránke mesta nenápadná informácia o tom, že Mesto Trebišov nepodpísalo zmluvu o dielo s dodávateľom v projekte „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“. Je príznačné, že ani pod touto informáciou nie je nikto podpísaný. Ako sa to podarilo vedeniu mesta, ktoré pred voľbami masírovalo obyvateľov svojimi až nadprirodzenými schopnosťami v zháňaní tzv. externých zdrojov a presviedčalo nás, že v čerpaní eurofondov niet väčších majstrov? Žiaľ, na konci prvého roka ich vládnutia sa ukázalo, že nestačí len o svojich schopnostiach vykrikovať, vypisovať a pritom urážať a ponižovať druhých. Pri tom všetkom zabudli na jedno: samo SA to nevybaví, samo SA to neurobí, samo SA mesto neosvetlí.

Sľubovaná modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v Trebišove nebude!

Vedenie mesta na svojej internetovej stránke dňa 8.12.2015 oznámilo, že nepodpísalo zmluvu s dodávateľom v projekte „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“. Vedenie mesta sa vyhovára na časovú tieseň, pritom sa o tomto projekte na zasadnutiach mestského zastupiteľstva rokovalo prvýkrát už v júni. Uskutočnili sa aj 2 mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva, kde bol hlavný bod programu opäť projekt Modernizácia verejného osvetlenia a poslanci ho schválili. Kde sa teda stala chyba a kto je za to zodpovedný? Trebišovčania teda môžu vidieť svietivosť LED svetiel na osvetlení amfiteátra, na ulici M.R.Štefánika nad prechodom pre chodcov pred vstupnou bránou do parku a to na oboch stranách cesty a pri špeciálnom osvetlení niektorých prechodov v meste. Tieto LED svetlá dalo inštalovať bývalé vedenie mesta a to za polovičnú cenu ako mali byť svetlá terajšieho nevydareného projektu.

Oznam vedenia mesta Trebišov o nepodpísaní zmluvy

UNITRANS upratuje v rómskej osade!

Odpratanie čiernej skládky odpadu priamo pod zdevastovanými bytovkami v rómskej osade v Trebišove realizuje v týchto dňoch súkromná firma Unitrans za sumu takmer 60 tisíc eur. Táto zákazka je predmetom polemiky u viacerých občanov mesta. Otáznym však zostáva, či sa takto podaná "pomocná ruka" neminie účinkom a o niekoľko mesiacov neskôr sa pod oknami našich spoluobčanov opäť objavia stavebné bagre a rýpadlá. Pochopiteľne , za peniaze daňových poplatníkov!


Kontrolór Trebišova odhalil machinácie pri verejnom obstarávaní: Poznali víťaza súťaže na osvetlenie vopred?!

Nie je jasnovidcom, napriek tomu predvídal, kto získa lukratívnu zákazku.

Hlavný kontrolór mesta Trebišov Juraj Lenhardt v septembri listom dostal informácie o víťazovi verejného obstarávania na modernizáciu svietidiel. Toho však oficiálne vyhlásili až o mesiac neskôr. Vedenie mesta kritiku odmieta.

Trebišovskí poslanci napriek kritike schválili úver na svietidlá  

Mimoriadne zastupiteľstvo v Trebišove opäť rokovalo o nevyjasnených otázkach potreby výmeny svietidiel verejného osvetlenia. Napokon jednohlasne odhlasovali aj preklenovací úver na predfinancovanie projektu vo výške 607 608 eur.


Videozáznam zo 7. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Trebišove – 20.11.2015


(C) 2016 TREBIŠOV NAHLAS & MP