Trebišov Nahlas

TREBIŠOV NAHLAS

Aj v Trebišove sa skutok stal !!!

Až do zasadnutia mestského zastupiteľstva 24.4.2017 bol celý Trebišov presvedčený, že v našom meste nie je možné, aby poslanec s vedomím primátora prinútil zamestnanca mesta vykonať „únik“ údajov z mestského počítača a že reči o tom sú len osočovaním dobrého (bývalého) poslanca a ešte lepšieho (súčasného) primátora zo strany ich zlých (bývalých aj súčasných) neprajníkov. Po zasadnutí to už vyzerá tak, že na trebišovskom mestskom úrade nič nie je nemožné Zamračený.


Najprv čítajte, potom pozerajte a počúvajte, potom si urobte názor. A potom plačte, alebo jednoducho neverte tomu, čo ste videli a počuli.

 

Že boli údaje z mestského počítača zverejnené, je nepochybné. Že to nie je v poriadku, je tiež nepochybné. Ale ako k tomu došlo? Z dostupných informácií vyplýva, že sa to mohlo – ale sa aj nemuselo – stať takto:

 

Na mestskom úrade je zavedený systém automatického zálohovania počítačových údajov, pričom údaje z jednotlivých počítačov sa ukladajú na záložnom serveri. Prístup k záložnému serveru je chránený prístupovými kódmi. Pre vylúčenie pochybností o zodpovednosti v prípade úniku informácií disponuje prístupovými kódmi iba jedna osoba, a to informatik.

 

Po komunálnych voľbách, začiatkom roka 2015 vtedajší poslanec mestského zastupiteľstva, dnes už exposlanec, mal prikázať informatikovi, aby mu vyhotovil kompletnú kópiu údajov z istého počítača, ktorý bol v rokoch 2011-2014 používaný na úrade. Išlo o textové súbory, obrázky, e-mailovú komunikáciu a pod. Exposlanec svoj príkaz podmienil hrozbou straty zamestnania informatika v prípade, že by jeho príkazu nevyhovel.

 

Zo strany exposlanca ako vtedajšieho poslanca, t.j. verejného činiteľa, sa jednalo o svojvoľné konanie, keďže taký príkaz nebol oficiálne schválený žiadnym orgánom mesta.

 

Na príkaz informatik reagoval tak, že oznámil exposlancovi, že údaje z počítača boli vymazané. Exposlanec sa následne dožadoval zálohy uloženej na záložnom serveri, z ktorej pod vyššie uvedenou hrozbou požadoval od informatika vyhotovenie kópie.

 

Keďže informatik príkaz neplnil, bol v marci 2015 predvolaný na stretnutie s exposlancom (vtedy ešte poslancom), na ktorom sa zúčastnil aj primátor, pričom toto stretnutie bolo mimo úradu a mimo štandardných úradných, resp. pracovných hodín. Na stretnutí exposlanec opätovne zopakoval informatikovi svoj príkaz a žiadal jeho bezodkladné splnenie, pričom prítomný primátor tento nezákonný postup nijako nerozporoval a nenamietal; naopak, potvrdil exposlancov príkaz, rovnako aj hrozbu „sankcie“ v prípade jeho nesplnenia. Následne 29.3.2015 informatik odovzdal požadované údaje na USB kľúči exposlancovi.

 

V decembri 2015 sa exposlanec prezentoval na Facebooku, že disponuje informáciami o bývalom vedení mesta, ako aj o bývalých zamestnancoch úradu.

 

V závere roku 2015 bola na Facebooku zverejnená e-mailová komunikácia, dokumenty a obrázky pochádzajúce z počítača bývalého zamestnanca, ktoré boli získané ich skopírovaním zo záložného serveru. Iný ich pôvod nie je možný z dôvodu, že pri skončení práce na úrade dotknutý zamestnanec odovzdal svoj počítač v stave, kedy neobsahoval žiadne údaje.

 

Vzhľadom na uvedený sled udalostí bol listom zo 14.1.2016 primátor požiadaný o informáciu, ktorý zamestnanec úradu, na základe pokynu ktorého nadriadeného, z akého dôvodu a akým spôsobom sprístupnil údaje z počítača, ktorý bol používaný na úrade v minulosti, ktoré boli prezentované na Facebooku. Rovnako bol požiadaný o informáciu, či už v danej veci podnikol právne kroky vo forme podania trestného oznámenia.

 

Listom z 20.1.2016 primátor odpovedal, že v súčasnosti nedisponuje žiadnymi oficiálnymi informáciami, ktoré by nasvedčovali tomu, že zo strany zamestnancov úradu dochádza alebo došlo k neoprávnenému sprístupneniu informácií z interných e-mailových adries mesta. Z uvedeného dôvodu preto nepodal v danej veci žiadne trestné oznámenie. Pre úplnosť dodal, že v súvislosti s tým neeviduje mesto v danej veci žiadne podanie kompetentných orgánov, ktoré by vyzývali k oznámeniu skutočností potrebných k prevereniu uvádzaných informácií.

 

Na zasadnutí zastupiteľstva 8.2.2016 bola prejednaná aj vyššie popísaná záležitosť, kedy bývalý primátor potvrdil autenticitu zverejnených informácií a navrhol prijatie uznesenia, ktorým by bol primátor požiadaný o podanie trestného oznámenia k danej veci. Následne zastupiteľstvo takéto uznesenie aj prijalo pod číslom 19/2016. Ihneď na druhý deň 9.2.2016 si primátor predvolal informatika a vyjadril sa mu, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné.

 

Prečo primátor vyslovil také vyjadrenie, keď o jeho osobe na zasadnutí nepadla zmienka, rovnako nebol spomenutý v  korešpondencii vedenej s mestom? Toto vyjadrenie vyvolalo dojem, že primátor vedel o celej veci od jej počiatku a že ako verejný činiteľ v nej bol angažovaný.

 

Primátor aj podal trestné oznámenie, ale zároveň priamo v ňom uviedol, že osobne preveroval informácie, ale nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali podozrenie z trestnej činnosti.

 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 24.4.2017 bola celá záležitosť otvorená opäť a informatik verejne potvrdil konanie exposlanca a primátora.

 

Prípadnú trestnoprávnu rovinu nech skúmajú polícia a prokuratúra. Posúďte však sami, či je správne nútiť zamestnanca pod hrozbou straty zamestnania konať protiprávne skutky. A smutným paradoxom je, že tak urobili ľudia, ktorí mali v minulosti plné ústa rečí o morálnej zruinovanosti iných a vyzývali na spoločný boj za morálnu prosperitu Trebišova.

 

Pozerajte a počúvajte tu:

VIDEOZÁZNAM

 


(C) 2017 hnutie TREBIŠOV NAHLAS & MP